آیا روباه واقعا می خندد؟

۱۴۰۰/۳/۸


یک ویدیوی ۵۳ ثانیه که نزدیک به ۱۶۰۰۰۰ بار در توئیتر، ریتوییت شده بود نشان می داد که روباه ها بعد از اینکه زیر شکمشان توسط یک انسان به عقیده کابر توئیتر قلقلک داده می شد، می خندیدند که خنده آنها صدایی شبیه خنده انسان دارد.
بعد از دیدن این ویدیو حتما از خود پرسیده اید آیا روباه واقعا می تواند بخندد؟

مشخص شده است که روباه نیز قابلیت خندیدن را دارد و این هم به این دلیل است که بیش از ۶ دهه توسط انسان ها اهلی شده اند.
اولین بار این پدیده را یک محقق روسی که بر روی روباه های نقره ای تحقیق می کرد، مشاهده کرد.
به نظر می رسد که این پدیده بین سایر گونه های روباه ها نیز شایع است.laughing fox


ویدیو خندیدن روباه

ویدیو خندیدن روباه قطبی

..