روستای روباه ها در ژاپن

۱۴۰۱/۶/۳۱

ظاهرا روستایی در ژاپن وجود دارد که در آن بجای گربه و سگ روباه ها پادشاهی میکنند

..